W związku z zaistniałą sytuacją, na chwilę obecną, aby ograniczyć ryzyko zarażenia się wirusem, zrezygnowaliśmy z niektórych form dostawy, jak i form płatności. Na pierwszym miejscu liczy się Wasze i nasze bezpieczeństwo.

Sklep prowadzony jest przez TEE JANOWICZ MARTA BLICHOWSKA ul. Pańska 5, 80-844 Gdańsk Polska, NIP 5832821371.

I. Warunki płatności

przelew na konto : mBank 94 1140 2004 0000 3402 8264 4156, przesyłka zostaje zrealizowana po wpłacie sumy zamówienia na konto powyżej.

- płatność w systemie PayPal

- płatność kartą kredytową lub szybkim przelewem (obsługiwana przez DotPay.pl).

II. Warunki dostawy

- Przesyłka będzie dostarczona przez Paczkomat na podany adres, który koniecznie trzeba wpisać w "uwagi do zamówienia". Przesyłka będzie realizowana po wcześniejszej wpłacie należności na konto podane wyżej.

- Możliwość odbioru zamówienia spod naszego sklepu. Prosimy o kontakt pod nr telefonu 503513373. Przesyłka będzie realizowana po wcześniejszej wpłacie należności na konto podane wyżej. Następnie umawiamy się po odbiór telefonicznie.

- Do zamówienia doliczone zostaną koszty wysyłki, według następujących zasad:

wartość zamówionego towaru do 140 PLN koszt wysyłki 15 PLN, powyżej 140 PLN wysyłamy za darmo.

- Powyższe ceny obowiązują na terenie Polski. Jeśli chodzi o przesyłki zagraniczne, proszę kontaktować się z nami na maila bądź na nr telefonu 503513373, wszystko będzie ustalane indywidualnie z klientem.

- Na wyraźne życzenie klienta istnieje możliwość dostarczenia przesyłki przez wskazaną firmą kurierską- prosimy o kontakt z nami w tej sprawie na nr telefonu 503-513-373

- Przesyłki zawierające dekoracje będą realizowane po osobistym ustaleniu z Klientem kosztów wysyłki.

- Na wyraźne życzenie klienta pakujemy prezent za dodatkową opłatą. (możemy wysłać folie i rafie do samodzielnego zapakowania)

III. Warunki zamówienia

- Czas realizacji zamówienia to 3 dni robocze (liczone od daty wpłynięcia zamówienia lub wpłynięcia na konto kwoty za przesyłkę). W razie braku części zamawianego towaru skontaktujemy się w celu ustalenia szczegółów realizacji zamówienia.

- Potwierdzenie zamówienia wysyłamy mailem lub kontaktujemy się telefonicznie.

- Istnieje możliwość (po wcześniejszym wpisaniu w polu "twoje uwagi do zamówienia", mieszczącym się pod "formami zamówienia") odebrania zamówienia osobiście spod naszego sklepu w Gdańsku oraz zapakowaniu go na prezent. Zakupiony towar będzie wydany po wcześniejszym umówieniu się przez telefon i umówienie się z pracownikiem.

- Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczaniu przesyłek spowodowane działalnością Paczkomatu (InPost)

IV. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Usługobiorca Indywidualny/Klient Indywidualny będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@teejanowicz.pl lub na adres: ul. Pańska 5 80 -844 Gdańsk.

W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

Usługodawca/Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez konsumenta numer rachunku bankowego, chyba że konsument wskaże inny sposób.

Termin 14 dni, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się w przypadku Umowy Sprzedaży od dnia wydania Produktu, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi Elektronicznej od dnia jej zawarcia.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: (1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 1 oraz 4. Dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

V. Dane osobowe

1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Sprzedawcę z uwzględnieniem przepisów prawa w tym zakresie, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

2. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wymaganych danych osobowych może uniemożliwić złożenie Zamówienia.

4. Wszystkie udostępnione dane osobowe podlegają szczególnej ochronie.

5. Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a także prawo do żądania ich aktualizacji lub zaprzestania przetwarzania.

VI. Polityka prywatności

1. Sklep jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.).

2. Akceptacja Regulaminu i założenie Konta jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Sklep.

3. Dane osobowe Klienta gromadzone przez Sklep obejmują w szczególności imię, nazwisko, adresy, adresy poczty elektronicznej, oraz numery telefonów

4. Sklep przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji świadczenia usług w ramach Sklepu oraz w zakresie niezbędnym do ich prawidłowej realizacji, w szczególności:

a) w celu realizacji składanych zamówień

b) w celu rozpatrywania reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy

c) w celu przekazywania informacji o produktach, ofercie i promocjach za pośrednictwem cyklicznie wysłanych wiadomości elektronicznych newslettera, o ile Klient wyraził na to zgodę, subskrybując otrzymywanie newslettera.

5. Klient ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Dane osobowe podane przez zarejestrowanego Klienta mogą być przez niego samodzielnie zmieniane po zalogowaniu w Sklepie. Klient, w tym Klient nieposiadający zarejestrowanego konta, ma także prawo do całkowitego usunięcia wszelkich zgromadzonych danych osobowych poprzez wysłanie stosownej prośby na adres e-mail kontakt@teejanowicz.pl z adresu poczty elektronicznej zarejestrowanego w Sklepie.

6. Sklep może udostępniać dane osobowe Klientów podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

VII. Reklamacje

1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad i odpowiada za wady Towaru.

2. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Towaru z Umową sprzedaży.

3. Reklamacje, z tytułu rękojmi za wady (niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży) można składać pisemnie lub pocztą e-mail na adres Sprzedawcy.

4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, powinien dostarczyć Sprzedawcy wadliwy Towar.

5. W celu przyspieszenia rozpoznania reklamacji, prosimy o podanie w treści zgłoszenia reklamacyjnego: zgłaszanego roszczenia, krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz danych kontaktowych Konsumenta. Prosimy o załączenie w miarę możliwości do reklamacji dowodu zakupu Towaru (faktura). W przypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjnie nie zawiera informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu ich uzyskania.

6. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:

6.1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna;

6.2. żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego

7. Jeżeli Klientem jest Konsument, może on zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

8. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący (Klient nie będący Konsumentem) traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Towaru w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

9. Konsument zostanie zawiadomiony w terminie 14 dni o rozpatrzeniu reklamacji i sposobie jej załatwienia.

10. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Konsumentowi. Konsument traci uprawnienie do żądania doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z umową, przysługujące mu na podstawie obowiązujących przepisów, jeżeli przed upływem dwunastu miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.